Sách, tài liệu giảng dậy   Bản tin, tạp chí, report
   
Kỷ yếu   Album ảnh
 
Tài liệu truyền thông   Hóa đơn VAT
 
Hóa đơn carbon, hóa đơn giấy cuộn   Phiếu xuất, nhập, thu, chi....