Tờ gấp thông thường   Tờ gấp theo yêu cầu
 
Tờ rơi   Tờ rơi gấp 2
 
Tờ rơi gấp 3   Tờ bướm